Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «Компания», «Қазатомөнеркәсіп» немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ), орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Сығанақ к-сі, 17/12-ғимарат, осымен «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының (бұдан әрі – «Акционерлік қоғамдар туралы» заң) 35-41, 43-47, 49-52-баптарына сәйкес, өз акционерлеріне сырттай нысанда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлердінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан әрі – «АКЖЖ» немесе «Жиналыс») өтетіні туралы хабарлайды. Компания АКЖЖ шақырудың бастамашысы Компанияның 194 517 456 қарапайым акцияларына иелік ететін «Самұрық-Қазына» АҚ ірі акционері болып табылады («Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 11 қарашадағы № 63/22 шешімі).

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі

 1. «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

«Самұрық-Қазына» АҚ компаниясының ірі акционерінің бастамасы бойынша акционерлердің жалпы жиналысының қарауына Арманбай Сапарбайұлы Жұбаевты Компанияның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі - «Директорлар кеңесі») өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге Компанияның тәуелсіз директоры етіп сайлау жөніндегі мәселе шығарылады.

Компания акционерлерінің жалпы жиналысы оң шешім қабылдаған жағдайда, А.С. Жұбаевты Директорлар кеңесінің құрамына сайлау, Директорлар кеңесіндегі директорлар санын жетіден сегізге дейін, оның ішінде тәуелсіз директорлар санын үштен төртке дейін ұлғайтады.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді ұсынатын күн 2023 жылғы 26 қаңтарда басталады.

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдерді қабылдау аяқталатын күн - 2023 жылғы                  2 ақпан, 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қ. уақыты бойынша).

Сырттай дауыс беру нәтижелерін есептейтін күн – 2023 жылғы 3 ақпан 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қ. уақыты бойынша).

Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасайтын күн мен уақыты – 2023 жылғы 4 қаңтар, 00 сағат 00 минут (Астана қ. уақыты бойынша).

Компания Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмей акционерлердің танысуы үшін дайын болады және «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Қазақстан Республикасы, Z05T1X3, Астана қ., Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат, 18-қабат, 11-кабинеттен, жұмыс күндері сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін қолжетімді болады (Астана қ. уақытымен). Компания акционерінің сұрау салуы болған кезде Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сұрату алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы акционерге жіберілетін болады, бұл ретте құжаттардың көшірмелерін дайындау және оларды жеткізу шығыстарын акционер көтереді. Акционерлердің сұратулары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Компанияның нақты мекенжайы бойынша қабылданады.

Алдағы жиналыс туралы хабарлама, сондай-ақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Компанияның интернет-ресурсында «Акционерлік қоғамдар туралы» заңға және Компанияның Жарғысына сәйкес қолжетімді болады.

Осы арқылы акционерлерге Жиналысты өткізудің мынадай тәртібімен танысуды ұсынамыз.

 • Сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберу арқылы дауыс беретін акционерлер тегін, атын, әкесінің атын / заңды тұлғаның атауын, дауыс беретін акциялардың санын көрсетуі және дауыс беру нұсқаларының бірін таңдауы тиіс.
 • Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға - акционер (жеке тұлға - акционердің өкілі) оның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді (жеке куәлігінің/паспортының нөмірі, берілген күні, құжатты берген орган және жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)) көрсете отырып, қол қоюға тиіс. Акционер сондай-ақ жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуы тиіс.
 • Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы (заңды тұлға - акционердің өкілі) қол қоюға тиіс.
 • Жеке тұлға – акционердің не заңды тұлға – акционер басшысының немесе жеке тұлға - акционер өкілінің не заңды тұлға - акционер өкілінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.
 • Бюллетеньде дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленуі тиіс.
 • Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Компания алуы немесе «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-тың Қазақстан Республикасы, Z05Т1Х3, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 17/12 ғимарат мекенжайында орналасқан кеңсесіне - 2023 жылғы 2 ақпанда 18 сағат 00 минутқа дейін (Астана қаласының уақыты бойынша) қолма-қол ұсынылуы тиіс.
 • Акционердің өкілі сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қойған жағдайда, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер өкілінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың немесе өзге де құжаттың көшірмесі қоса беріледі.
 • Дауыстарды санау кезінде акционер (акционердің өкілі) бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасын белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы,  егер барлық бюллетеньдер берілген күні не бюллетеньдер беру мерзімі аяқталған күні оған қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген, жиынтығында компанияның дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы.
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің тізімін «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі деректерінің негізінде «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ жасайды.
 • Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға Компанияның өзіне тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен шығарса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
 • «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерінің «Акционерлік қоғамдар туралы» заңда және (немесе) Компанияның Жарғысында көзделген тәртіппен компанияны басқаруға қатысуға құқығы бар.
 • Жаһандық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар  Депозитарий (Citibank N. A.) арқылы «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі»АҚ бенефициарлық иелеріне қатысты қолданыстағы қазақстандық заңнамаға сәйкес талап етілетін сәйкестендіру және басқа ақпаратты ұсынған жағдайда депозитке салынған акцияларға қатысты бенефициарлық иелердің атынан «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ акционерлерінің жалпы жиналыстарында дауыс беруге құқығы бар.

Қосымша ақпарат алу үшін хабарласуға болады:

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының мәселелері бойынша

Асем Мухамедьярова, Корпоративтік хатшы

Тел: +7 7172 45 81 63

Email: amukhamedyarovaatkazatomprom.kz

Инвесторлармен өзара іс-қимылға байланысты мәселелер бойынша

Ерлан Магзумов, IR департаментінің директоры

Кори Кос (Cory Kos), IR департаментінің халықаралық кеңесшісі

Тел: +7 7172 45 81 80 / 69

Email: iratkazatomprom.kz

Қоғаммен байланыс және БАҚ сұратулары бойынша

Сабина Кумурбекова, GR және PR департаментінің директоры

Ғажайып Күмісбек, GR және PR департаментінің бас сарапшысы

Тел: +7 7172 45 80 22

Email: pratkazatomprom.kz

Осы жарнаманың көшірмесін www.kazatomprom.kz алуға болады.

Қазатомөнеркәсіп туралы

Қазатомөнеркәсіп 2021 жылы әлемдік бастапқы уран өндірудің жиынтық көлемінен шамамен 24%-ы мөлшерінде компанияның қатысу үлесіне барабар табиғи уран өндіретін әлемдегі ең ірі уран өндіруші болып табылады. Топтың саладағы ең ірі резервтік уран базасы бар. Қазатомөнеркәсіп еншілес, тәуелді және бірлескен ұйымдармен бірге 14 уран өндіруші кәсіпорынға біріктірілген 26 кен орнын игеруде. Барлық уран өндіруші кәсіпорындар Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан және уран өндіру кезінде денсаулық сақтауды, өнеркәсіптік қауіпсіздікті және қоршаған ортаны қорғауды бақылаудың озық практикалары мен құралдарына (ISO 45001 және ISO 14001 сертификатталған) ерекше назар аудара отырып, жерасты ұңғымалық шаймалау технологиясын қолданады.

Қазатомөнеркәсіптің бағалы қағаздары Лондон қор биржасында, Astana International Exchange биржасында және Қазақстан қор биржасында орналастырылған. Қазатомөнеркәсіп Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы болып табылады және топтың негізгі клиенттері - атом өндіруші қуаттардың операторлары, ал өнімдер үшін негізгі экспорттық нарықтар - Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа. Топ уран және уран өнімін жеткізуді ұзақ және қысқа мерзімді келісімшарттар бойынша, сондай-ақ споттық нарықта тікелей Астана қаласында орналасқан корпоративтік орталығынан немесе Швейцариядағы еншілес сауда компаниясы Тrading House KazakAtom (THK) арқылы жүзеге асырады.

Қосымша ақпарат алу үшін біздің интернет-ресурсымызға кіріңіз http://www.kazatomprom.kz

Болашаққа қатысты мәлімдемелер

Осы хабарға немесе құжатқа енгізілген тарихи фактінің мәлімдемелерінен басқа барлық мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер компанияның қаржылық жағдайына, қызмет нәтижелеріне, жоспарларына, мақсаттарына, болашақ нәтижелері мен қызметіне қатысты ағымдағы үміттері мен болжамдарын көрсетеді. Мұндай мәлімдемелерде «мақсат», «санаймыз», «күтіледі», «ниеттенеміз», «мүмкін», «болжаймыз», «бағалаймыз», «жоспар», «жоба», «болады» деген, бірақ олармен шектелмейтін, «болуы мүмкін», «мүмкін», «керек», «мүмкін» және ұқсас мағынадағы басқа сөздер мен терминдер немесе олардың теріс формалары сияқты сөздері бар  мәлімдемелер қолданылуы мүмкін.

Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелерге белгілі және белгісіз сын-қатерлер, белгісіздіктер және Компанияға байланысты емес басқа да маңызды факторлар кіреді, бұл Компанияның нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері болашаққа қатысты осындай мәлімдемелермен көрсетілген немесе болжанған күтілетін нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе жетістіктерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Болашаққа қатысты мұндай мәлімдемелер компанияның қазіргі және болашақ бизнес стратегиясына және оның болашақта жұмыс істейтін жағдайларына қатысты көптеген болжамдарға негізделген.

ОСЫ ҚҰЖАТТА ҚАМТЫЛҒАН БОЛЖАМДАРҒА ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ БОЛАШАҚ ОҚИҒАЛАР ТУРАЛЫ БІРҚАТАР БОЛЖАМДАРҒА НЕГІЗДЕЛЕДІ ЖӘНЕ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БӘСЕКЕЛЕСТІК БЕЛГІСІЗДІККЕ ЖӘНЕ БАСҚА КОНВЕНЦИЯЛАРҒА ҰШЫРАУҒА БЕЙІМ, ОЛАРДЫҢ ЕШҚАЙСЫСЫН СЕНІМДІ ТҮРДЕ БОЛЖАУ МҮМКІН ЕМЕС ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІРЕУЛЕРІ КОМПАНИЯНЫҢ БАҚЫЛАУЫНАН ТЫС. БОЛЖАМДАРДЫҢ ОРЫНДАЛАТЫНЫНА КЕПІЛДІК ЖОҚ ЖӘНЕ НАҚТЫ НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТІЛГЕННЕН ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ ТӨМЕН БОЛУЫ МҮМКІН. КОМПАНИЯДА  ЕШКІМ - ОНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ДЕ, ДИРЕКТОРЛАРЫ ДА, ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ДЕ, КЕҢЕСШІЛЕРІ ДЕ, ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА, ҚАНДАЙ ДА БІР ӨКІЛДЕРІ ДЕ, ЖОҒАРЫДА АТАЛҒАН ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ДА-ОСЫ ҚҰЖАТТА ҰСЫНЫЛҒАН БОЛЖАМДАРДЫҢ ДҰРЫСТЫҒЫНА ЖАУАП БЕРМЕЙДІ.

Болашаққа қатысты мәлімдемені қоса алғанда, осы хабарламада немесе құжатта қамтылған ақпарат осы құжаттың күніне ғана қолданылады және болашақ нәтижелерге қатысты қандай да бір кепілдіктер беруге арналмаған. Компания қаржылық деректерді немесе болжамды мәлімдемелерді қоса алғанда, осындай ақпараттың жаңартуларын немесе өзгерістерін тарату жөніндегі қандай да бір міндеттемелерден біржақты бас тартады және Компанияның күтулеріндегі өзгерістер, болашаққа қатысты осындай мәлімдемелер негізделген оқиғалардағы, шарттардағы немесе жағдайлардағы өзгерістер немесе осы құжаттың күнінен кейін туындайтын басқа да оқиғалар немесе мән-жайлар нәтижесінде туындайтын ақпаратқа ол енгізе алатын қандай да бір өзгерістерді ашық түрде жарияламайды.